• CF 8034

    400,000 CARD
    280,000 ATM

    Bảng ngọc: 2

    Thông tin: Trắng Thông Tin